Oznámení


  1. ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ
    AKCIE A VÝZVA K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU
    
    
    Mostecká montážní a.s.
    Sídlo: Most, Vladislava Vančury 1416/1, PSČ 43401,
    IČO: 25493507,
    
    společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném
    Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1990
    (dále jen »Společnost«),
    
    tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
    ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že jediný akcionář Společnosti
    při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 5.1.2017 rozhodnutí,
    kterým došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných Společností
    z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu
    sepsaného Mgr. Janou Galkovou, notářkou se sídlem v Chomutově, pod č. NZ 3/2017
    N 3/2017 (dále jen »Rozhodnutí«).
    
    Společnost na základě shora uvedeného Rozhodnutí vyzývá jediného akcionáře
    Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných
    Společností za účelem jejich zaknihování, a to na adrese sídla Společnosti
    ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění této výzvy
    v Obchodním věstníku a dále ke sdělení čísla účtu v příslušné evidenci,
    na který mají být akcie zaevidovány.
    Akcionář zároveň spolu s číslem majetkového účtu sdělí společnosti také
    kód účastníka a své rodné číslo. Na tento majetkový účet budou následně akcionáři na
    základě pokynu společnosti zaknihované akcie zaevidovány. O předání akcií, sdělení čísla
    majetkového účtu, sdělení kódu účastníka a sdělení rodného čísla akcionáře společnosti
    bude pořízen předávací protokol.
    
    Mostecká montážní a.s.
    Daniel Černý, předseda představenstva
    Hynek Juřica, člen představenstva
    
    
    
  2. Příslušnost ke koncernu
  3. Zpráva o vztazích se stanoviskem DR (§ 436, § 437)
  4. Posudek znalce pro ocenění podílu při jeho odkoupení ovládající osobou
  5. Informace pro vlastníky prioritních dluhopisů o možnostech přednostního úpisu nových akcií
  6. Info pro akcionáře o přednostním právu pro získání prioritních a vyměnitelných dluhopisů
  7. Zpráva o finanční asistenci
  8. Veřejný návrh smlouvy na koupi nebo směnu účastnických CP
  9. Rozhodnutí VH o vyřazení účastnických CP z obchodování na evropském regulovaném trhu
  10. Rozhodnutí VH o změně druhu akcií nebo omezení jejich převoditelnosti
  11. Prohlášení zatímního listu za neplatný, pokud byl akcionář vyloučen pro neplnění vkladové povinnosti a v určené době nevrátil zatímní list
  12. Dobrovolně vysvětlení akcionářům před VH
  13. Protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva pokud má protinávrh více jak 100 slov
  14. Rozšíření programu jednání k žádosti kvalifikovaného akcionáře
  15. A.s. s kótovanými akciemi údaje o osobě hlavního akcionáře, rozhodnutí ČNB k výši protiplnění, odůvodnění protiplnění při nuceném přechodu na hlavního akcionáře a žádost hlavního akcionáře k představenstvu o svolání VH rozhodující o přechodu účastnických CP
  16. Rozhodnutí VH a stanovisko znalce k nucenému přechodu účastnických CP na hlavního akcionáře
  17. Den uplatnění práva na dorovnání při nepřiměřeném protiplnění
  18. Rozhodnutí soudu o dorovnání a jeho složení do soudní úschovy, vč. výzvy s lhůtou k uplatnění práva na dorovnání, příp. dohoda o takovém dorovnání
  19. Pozvánka na VH
  20. Návrhy akcionářů na usnesení VH
  21. Odvolání či odložení VH
  22. Výsledky hlasování per rollam
  23. Dobrovolně zápis z jednání VH
  24. Účetní závěrka nebo vybrané údaje z ní
  25. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
  26. Údaje pro přednostní uplatnění práva akcionářů na upsání nových akcií
  27. Výzva akcionářům k předložení akcií při zvýšení ZK zvýšením jmenovité hodnoty akcií z vlastních zdrojů
  28. Výzva akcionářům k převzetí nově vydaných akcií při zvýšení ZK vydáním nových akcií z vlastních zdrojů
  29. Výsledky losování při snížení ZK vzetím akcií z oběhu losováním
  30. Veřejný návrh vzetí akcií z oběhu při snižování ZK (§ 323)
  31. Prohlášení akcií za neplatné, pokud nebyly společnosti včas odevzdány při snížení ZK
  32. Částku snížení ZK při souběžném snížení i zvýšení ZK a novou výši jmenovité hodnoty akcií
Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884