Oznámení


 1. ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ
  AKCIE A VÝZVA K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU
  
  
  Mostecká montážní a.s.
  Sídlo: Most, Vladislava Vančury 1416/1, PSČ 43401,
  IČO: 25493507,
  
  společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném
  Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1990
  (dále jen »Společnost«),
  
  tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že jediný akcionář Společnosti
  při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 5.1.2017 rozhodnutí,
  kterým došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných Společností
  z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu
  sepsaného Mgr. Janou Galkovou, notářkou se sídlem v Chomutově, pod č. NZ 3/2017
  N 3/2017 (dále jen »Rozhodnutí«).
  
  Společnost na základě shora uvedeného Rozhodnutí vyzývá jediného akcionáře
  Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných
  Společností za účelem jejich zaknihování, a to na adrese sídla Společnosti
  ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění této výzvy
  v Obchodním věstníku a dále ke sdělení čísla účtu v příslušné evidenci,
  na který mají být akcie zaevidovány.
  Akcionář zároveň spolu s číslem majetkového účtu sdělí společnosti také
  kód účastníka a své rodné číslo. Na tento majetkový účet budou následně akcionáři na
  základě pokynu společnosti zaknihované akcie zaevidovány. O předání akcií, sdělení čísla
  majetkového účtu, sdělení kódu účastníka a sdělení rodného čísla akcionáře společnosti
  bude pořízen předávací protokol.
  
  Mostecká montážní a.s.
  Daniel Černý, předseda představenstva
  Hynek Juřica, člen představenstva
  
  
  
 2. Příslušnost ke koncernu
 3. Zpráva o vztazích se stanoviskem DR (§ 436, § 437)
 4. Posudek znalce pro ocenění podílu při jeho odkoupení ovládající osobou
 5. Informace pro vlastníky prioritních dluhopisů o možnostech přednostního úpisu nových akcií
 6. Info pro akcionáře o přednostním právu pro získání prioritních a vyměnitelných dluhopisů
 7. Zpráva o finanční asistenci
 8. Veřejný návrh smlouvy na koupi nebo směnu účastnických CP
 9. Rozhodnutí VH o vyřazení účastnických CP z obchodování na evropském regulovaném trhu
 10. Rozhodnutí VH o změně druhu akcií nebo omezení jejich převoditelnosti
 11. Prohlášení zatímního listu za neplatný, pokud byl akcionář vyloučen pro neplnění vkladové povinnosti a v určené době nevrátil zatímní list
 12. Dobrovolně vysvětlení akcionářům před VH
 13. Protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva pokud má protinávrh více jak 100 slov
 14. Rozšíření programu jednání k žádosti kvalifikovaného akcionáře
 15. A.s. s kótovanými akciemi údaje o osobě hlavního akcionáře, rozhodnutí ČNB k výši protiplnění, odůvodnění protiplnění při nuceném přechodu na hlavního akcionáře a žádost hlavního akcionáře k představenstvu o svolání VH rozhodující o přechodu účastnických CP
 16. Rozhodnutí VH a stanovisko znalce k nucenému přechodu účastnických CP na hlavního akcionáře
 17. Den uplatnění práva na dorovnání při nepřiměřeném protiplnění
 18. Rozhodnutí soudu o dorovnání a jeho složení do soudní úschovy, vč. výzvy s lhůtou k uplatnění práva na dorovnání, příp. dohoda o takovém dorovnání
 19. Pozvánka na VH
 20. Návrhy akcionářů na usnesení VH
 21. Odvolání či odložení VH
 22. Výsledky hlasování per rollam
 23. Dobrovolně zápis z jednání VH
 24. Účetní závěrka nebo vybrané údaje z ní
 25. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
 26. Údaje pro přednostní uplatnění práva akcionářů na upsání nových akcií
 27. Výzva akcionářům k předložení akcií při zvýšení ZK zvýšením jmenovité hodnoty akcií z vlastních zdrojů
 28. Výzva akcionářům k převzetí nově vydaných akcií při zvýšení ZK vydáním nových akcií z vlastních zdrojů
 29. Výsledky losování při snížení ZK vzetím akcií z oběhu losováním
 30. Veřejný návrh vzetí akcií z oběhu při snižování ZK (§ 323)
 31. Prohlášení akcií za neplatné, pokud nebyly společnosti včas odevzdány při snížení ZK
 32. Částku snížení ZK při souběžném snížení i zvýšení ZK a novou výši jmenovité hodnoty akcií
Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884