Company structure


(en) Zásadním personálním cílem předchozího období byla optimalizace organizační struktury a procesů, její provázání se strategickými cíli, provozní kapacitou a klíčovými dovednostmi společnosti s rolemi, pravomocemi a odpovědnosti jednotlivých organizačních jednotek a zaměstnanců. S tím přímo souvisí i zavedení zcela nového systému sledávní výkonnosti organizace a určení způsobu spolupráce pracovních skupin a mechanismů ke zvýšení jejich výkonnosti.

Výsledkem celého projektu je mnohem více, než nová organizační struktura. Jednalo sa zejména o vytvoření procesní mapy, metodologie a optimalizace činnosti útvarů akciové společnosti.

Název projektu: Energetické úspory Mostecká montážní a.s. objekt na parcele st. 448, Dolní Jiřetín
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011170
Název projektu: Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006884